THÀNH TÂM  BÁI VỌNG
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHIẾU

Thạch trụ Tăng Già giữa bão giông
Hải đăng soi lối sáng Lam nồng
Dũng Bi uy lực xiểng chánh pháp
Tự tại …ngục tù phá xiềng gông.

(bỏ chữ đầu thành) :

Trụ Tăng Già giữa bão giông
Đăng soi lối sáng lam nồng
Bi uy lực xiểng chánh pháp
Tại ngục tù phá xiềng gông.

PHẠM QUÝ
17/4/ÂL – PL.2564

477 lượt xem