Kính Lạy Giác Linh Thầy

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG ĐẠO HIỆU THÍCH LƯU THANH

Húy Thượng Nguyên Hạ Tịnh hiệu Ngân Bình

1941 – 2020

Thành Viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN

 Giáo thọ sư – Cao đẳng chuyên khoa Phật học – Từ Hiếu

Giáo thọ sư – Trung cấp Phật học – chùa Thuyền Lâm – Huế

CVGH GĐPT Thừa Thiên

Niên trưởng tổ đình Trúc Lâm – Huế

An nhiên thâu thần thị tịch

Tại tổ đình Trúc Lâm – cố đô Huế

Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020

( nhằm ngày 28 tháng 4 năm Canh Tý)

Thế thọ, 80 xuân thu – Hạ lạp, 55 Mùa An Cư

BHD GĐPT Bình Phước Nhất Tâm Cầu Nguyện

Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Ân Sư – Cao Đăng Phật Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

307 lượt xem