• Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc lần thứ I – NK. 1951-1953 tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 năm 1951 – Phật lịch 2495 tại Chùa Từ Đàm, Cố đô Huế.

Nghị sự chính yếu:
– Thống nhất hoán cải danh xưng Gia Đình Phật Hóa Phổ thành Gia Đình Phật Tử.
– Thông qua bản “Nội Quy Trình” gồm 5 chương, 15 điều.
– Công cử Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương: Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường.

  • Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc lần thứ II – NK. 1953-1955 tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1 năm 1953 – Phật lịch 2497 tại Chùa Từ Đàm, Huế.

Nghị sự chính yếu:
– Tu chỉnh Nội Quy GĐPTVN.
– Thiết lập chương trình tu học GĐPTVN.
– Công cử Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương: Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường.

  • Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc lần thứ III – NK. 1955-1961 (nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm do ảnh hưởng hiệp định Genève chia cắt đất nước và cuộc vận động thống nhất hệ thống tổ chức) tổ chức từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 1955 – Phật lịch 2499 tại Chùa Linh Sơn, Đà Lạt.

Nghị sự chính yếu:
– Tu chỉnh Nội Quy GĐPTVN.
– Thiết lập Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN.
– Thống nhất hình thức GĐPTVN.
– Quy định quyền hạn Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng.
– Xây dựng mô hình sinh hoạt Gia Đình Phật Tử tại nông thôn.
– Công cử Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương: Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường.

  • Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc lần thứ IV – NK. 1961-1964 (nhiệm kỳ kéo dài 1 năm do Pháp Nạn 1963) tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 năm 1961 – Phật lịch 2505 tại Chùa Xá Lợi, Thủ đô Sài Gòn.

Nghị sự chính yếu:
– Tu chỉnh Nội Quy GĐPTVN.
– Tu chỉnh Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN.
– Đề nghị hoán cải danh xưng Gia Đình Phật Tử thành Thanh Niên Phật Tử bị bác bỏ.
– Ấn định sinh hoạt tách biệt 2 ngành Nam – Nữ.
– Cung thỉnh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương: Thượng Tọa Thích Thiện Hoa.

  • Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc lần thứ V – NK. 1964-1967 (nhiệm kỳ kéo dài 1 năm do Pháp Nạn 1966) tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 1964 – Phật lịch 2508 tại Trường Trung Học Gia Long, Thủ đô Sài Gòn.

Nghị sự chính yếu:
– Tu chỉnh Nội Quy GĐPTVN.
– Tu chỉnh Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN.
– Thống nhất hệ thống tổ chức “ngành dọc” GĐPTVN từ Trung Ương đến đơn vị.
– Công cử Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương: Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường.

  • Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc lần thứ VI – NK. 1967-1970 (nhiệm kỳ kéo dài 1 năm do biến cố chiến sự Tết Mậu Thân 1968) tổ chức từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 1967, Phật lịch 2511, tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo (Văn phòng Tổng Vụ Thanh Niên, số 294 đường Công Lý, nay là NKKN), Thủ đô Sài Gòn.

Nghị sự chính yếu:
– Tu chỉnh Nội Quy GĐPTVN.
– Tu chỉnh Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN.
– Tu chỉnh và san định thống nhất chương trình tu học GĐPTVN.
– Thống nhất và xác lập đường hướng hoạt động.
– Công cử Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương: Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường (Đến tháng 3 năm 1969, Huynh Trưởng Nguyên Y – Lương Hoàng Chuẩn đảm nhiệm Quyền Trưởng Ban khi Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường bị nhà đương cuộc bắt giam).

  • Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc lần thứ VII – NK. 1970-1973 (nhiệm kỳ kéo dài 1 năm do biến cố chiến sự “Mùa Hè Đỏ Lửa” 1972) tổ chức từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7 năm 1970 – Phật lịch 2514 tại Chùa Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Quy Nhơn (Tổ đình Long Khánh).

* Lần đầu tiên cùng tổ chức song hành Đại Hội Ban Bảo Trợ GĐPTVN toàn quốc.
Nghị sự chính yếu:
– Tổng duyệt tài liệu tu học GĐPTVN.
– Cụ thể hóa chương trình sinh hoạt.
– Công cử Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương: Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường (Đại Hội quyết nghị lưu nhiệm toàn Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ cũ và công cử bổ sung các chức vụ. Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường sau khi thoát vòng lao lý của nhà đương cuộc, đã tái nhậm chức Trưởng Ban ngày 28/12/1970).
– Công cử Trưởng Ban Bảo Trợ Trung Ương nhiệm kỳ đầu tiên: Đạo Hữu Thái Tường.

  • Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc lần thứ VIIINK. 1973-1975 (nhiệm kỳ gián đoạn và kéo… rất dài nhiều năm tiếp theo kể từ biến động 30/4/1975) tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 1973 – Phật lịch 2517 tại Chùa Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Đà Nẵng (chùa Pháp Lâm).

* Lần đầu tiên tổ chức 3 Đại Hội toàn quốc đồng thời: Đại Hội Huynh Trưởng, Đại Hội Cựu Huynh Trưởng, Đại Hội Ban Bảo Trợ.
* Lần đầu tiên tổ chức Hiệp Kỵ Toàn Quốc GĐPTVN (trong thời gian Đại Hội, tại Huế).
Nghị sự chính yếu:
– Cải tổ đường hường hoạt động.
– San định chương trình tu học GĐPTVN.
– Công cử Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương: Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường.
– Công cử Trưởng Ban Bảo Trợ Trung Ương: Đạo Hữu Thái Tường.
– Công cử Trưởng Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng Trung Ương nhiệm kỳ đầu tiên: Anh Tâm Bửu – Tống Hồ Cầm.

Quảng Mẫn NGUYỄN QUANG MAI
(Sưu lục).

1484 lượt xem