———oOo———

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH:

 • Hòa Thượng Thích Chơn Điền.
 • Hòa Thượng Thích Huyền Tôn.
 • Hòa Thượng Thích Chơn Thành.
 • Hòa Thượng Thích Phước Thuận.
 • Hòa Thượng Thích Bảo Lạc.
 • Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa.
 • Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt.
 • Hòa Thượng Thích Tịnh Từ.
 • Hòa Thượng Thích Trí Tuệ.
 • Hòa Thượng Thích Minh Đạt.
 • Hòa Thượng Thích Chơn Trí.
 • Hòa Thượng Thích Đạo Quang.
 • Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh.
 • Hòa Thượng Thích Minh Tuyên.
 • Hòa Thượng Thích Minh Hồi.
 • Hòa Thượng Thích Pháp Tánh.
 • Hòa Thượng Thích Nguyên An.
 • Hòa Thượng Thích Hạnh Đạt.
 • Hòa Thượng Thích Trí Lãng.
 • Hòa Thượng Thích Như Điển.
 • Hòa Thượng Thích Minh Mẫn.
 • Hòa Thượng Thích Thiện Quang.
 • Hòa Thượng Thích Trí Thành.
 • Hòa Thượng Thích Quảng Ba.
 • Hòa Thượng Thích Bổn Đạt.
 • Hòa Thượng Thích Thiện Long.

oOo

 • Chứng minh Phất trần:
  • HT. Thích Tín Nghĩa.
 • Chấp lệnh:
  • HT. Thích Tuệ Uy.
  • TT. Thích Huệ Minh.
 • Chủ sám:
  • HT. Thích Phước Thuận.
 • Công văn:
  • TT. Thích Tâm Lương.
  • Phó công văn: TT. Thích Hương Đàm.
 • Kinh Sư:
  • TT. Thích Thiện Long.
  • TT. Thích Tín Mãn.
  • TT. Thích Hương Niệm.
  • TT. Thích Thông Lý.
  • TT. Thích Đạo Nghiệp.
  • TT. Thích Tín Chánh.
  • TT. Thích Từ Nhẫn.
  • TT. Thích Nhật Thiện.
 • Nhạc lễ:
  • TT. Thích Hương Đàm.

oOo

 • Trưởng Ban Tổ Chức:
  • HT. Thích Nguyên Trí.
 • Phó Ban:
  • HT. Thích Nguyên Siêu (đối nội).
  • HT. Thích Thông Hải (đối ngoại).
 • Ban Thư Ký:
  • HT. Thích Minh Dung.
  • Cư sĩ Tâm Quang – Vĩnh Hảo.
  • HTr. Nguyên Từ – Nguyễn Quốc Hưng.
 • Ban Nghi Lễ:
  • HT. Thích Nhật Quang.
  • TT. Thích Tâm Lương.
  • ĐĐ. Thích Đức Trí.
 • Ban Xướng Ngôn:
  • TT. Thích Nhật Trí.
  • TT. Thích Hạnh Tuệ.
  • TT. Thích Chánh Định.
 • Ban Trần Thiết:
  • TT. Thích Pháp Tánh.
  • TT. Thích Huệ Minh.
  • TT. Thích Thông Lý.
  • TT. Thích Tín Mãn.
 • Ban Tiếp Tân:
  • HT. Thích Tuệ Uy.
  • Cư sĩ Quảng Phước – Huỳnh Tấn Lê.
  • HTr. Quang Ngộ – Đào Duy Hữu.
  • Cư sĩ Quảng Trà – Nguyễn Thanh Huy.
 • Ban Trai Soạn:
  • NS. Thích Nữ Huệ Chiếu.
  • NS. Thích Nữ Giới Định.
 • Ban Thị Giả & Hành Đường:
  • Ni Chúng Tu Viện Đại Bi.
 • Ban Âm Thanh & Ánh Sáng:
  • ĐĐ. Thích Đức Trí.
 • Ban Quay Phim:
  • Đh. Steven La.
  • Đh. Quang Vũ.
 • Ban Nhiếp Ảnh:
  • Đh. Thiện Phúc – Tạ Chương Thạnh.
  • Đh. Chủng Ngộ.
  • Đh. Minh Đức – Kim Lưu.
 • Ban Trật Tự & Ban Vệ Sinh:
  • Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức.
 • Ban Liên Lạc:
  • NS. Thích Nữ Giới Định – Phone: (714) 306-4249.
  • NS. Thích Nữ Nguyên Bổn – Phone: (714) 709-0337.
 • Ban Vận Chuyển:
  • Đạo hữu Lưu Văn Dương – Phone: (562) 405-4240.
 • Ban Thủ Quỹ:
  • NS. Thích Nữ Diệu Tánh.
  • SC. Thích Nữ Pháp Tạng.
   Cúng dường Tang lễ: Check ghi “Chùa Bát Nhã”; hoặc Zelle vào số (714) 266-4171, Memo: Cúng dường Tang lễ.

———oOo———

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024 (21.12 Quý Mão):
– 10:00 AM: Lễ nhập Kim quan.
– 10:30 AM: Lễ Bạch Phật Khai Kinh.
– 11:00 AM: Cung tiến Giác Linh – Thọ Tang.
– 12:00 PM: Ngọ trai.
– 02:00 PM: Lễ viếng.
– 04:00 PM: Tụng kinh.
– 05:00 PM: Lễ viếng.
– 06:30 PM: Dược thực.
– 08:00 PM: Tụng kinh.

Thứ Năm, ngày 01 tháng 02 năm 2024 (22.12 Quý Mão):
– 06:00 AM: Công phu sáng.
– 07:30 AM: Tiểu thực.
– 09:00 AM: Lễ viếng.
– 10:30 AM: Lễ Sơ Dạ – Cung tiến Giác Linh.
– 12:30 PM: Ngọ trai.
– 02:00 PM: Lễ Truy Tán Công Hạnh (chương trình riêng).
– 03:30 PM: Cung thỉnh Giác linh Tham Yết Phật – Tổ.
– 04:30 PM: Lễ viếng.
– 06:00 PM: Dược thực.
– 07:30 PM: Đêm thắp nến tưởng niệm & thiền trà (chương trình riêng).

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2024 (23.12 Quý Mão):
– 06:00 AM: Lễ phát hành.
– 06:30 AM: Lễ Phất Trần và tuyên Pháp ngữ.
– 07:00 AM: Phụng tống kim quan trà tỳ.
– 08:30 AM: Hoàn mãn.

———oOo———

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY TÁN CÔNG HẠNH

Bắt đầu từ 2 giờ chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 2 năm 2024 (22.12 Quý Mão)

– Phật tử vân tập trước Giác linh đài.
– Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm.
– Cử 3 hồi chuông trống Bát nhã.
– Giới thiệu thành phần tham dự.
– Cung tuyên Tiểu sử và Hành trạng của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.
– Điếu văn / Thi điếu của các Giáo Hội.
– Tuyên đọc điện thư phân ưu của các Giáo Hội, Hội đoàn.
– Cảm niệm của chư tôn Thiền Đức.
– Cảm niệm của Môn đồ Pháp quyến.
– Cảm tạ của Ban Tổ Chức.
– Cung thỉnh Giác Linh tham yết Phật – Tổ.

———oOo———

Nam-mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Trí Bản Đột Không Pháp Phái Đệ Nhị Thập Tứ Thế, Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ Giáo Hội, Giáo Phẩm Hội Đồng Chánh Văn Phòng, húy thượng THẮNG hạ HOAN, hiệu LONG HOAN, Trưởng lão Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.

1262 lượt xem