Tiếp sau Tuyên Ngôn ngày 25.5.1963 của 10 tập đoàn Phật Giáo tham gia Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo, Đức Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam – Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, đã ban bố lời hiệu triệu toàn thể Tăng, Ni và Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam. Nguyên văn hiệu triệu như sau:

LỜI HIỆU TRIỆU

Của Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết
Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam

Toàn thể Tăng, Ni và Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam.

Với "Bản Tuyên Ngôn của Phật Giáo Việt Nam" công bố tại Huế ngày 10 tháng 5 năm 1963 (đã được đồng lòng ủng hộ và thệ nguyện đoàn kết tranh thủ của hết thảy các tập đoàn, đoàn thể Phật giáo qua lời "Tuyên Ngôn" công bố tại Saigon ngày 25-5-1963) và với "Bản Phụ Đính" giải thích rõ ràng Bản Tuyên Ngôn nói trên, thì lập trường và nguyện vọng của Phật Giáo Việt Nam của chúng ta đã quá rõ ràng, hợp lý và thuần túy tín ngưỡng.

Trong công cuộc tranh thủ công khai cho 5 nguyện vọng của Phật Giáo Việt Nam, nay đã đến giai đoạn "yêu sách cho 5 nguyện vọng ấy được giải quyết thỏa đáng và mau chóng".

Tôi khẩn thiết kêu gọi toàn thể Tăng, Ni hãy ý thức giai đoạn một còn một mất của đạo pháp mà nhất tề đứng lên dẫn đầu công cuộc tranh thủ này và khẩn thiết kêu gọi toàn thể Tín Đồ hãy tích cực tham gia để làm một bộ phận chính yếu cho công cuộc tranh thủ nói trên.

Toàn thể Tăng, Ni và Tín Đồ hãy cùng tôi tin chắc rằng, Phật Giáo chúng ta chân chính, nguyện vọng của Phật Giáo chúng ta chân chính, thì công cuộc tranh thủ của chúng ta cũng chân chính và chắc chắn thành tựu.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬTDi ảnh Cố Đại Lão Hòa Thượng Hội Chủ THÍCH TỊNH KHIẾT

— — — oOo — — —

Kỷ niệm 50 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam 1963-2013 – Quang Mai đả tự và trình bày theo di cảo của Cố Hòa Thượng Thích Đức Nhuận: CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM NĂM 1963.

568 lượt xem