Đại lễ 50 năm tưởng niệm tri ân
Bồ Tát Thích Quảng Đức
Chư Thánh Tử Đạo vị pháp thiêu thân
Chư Phật Tử vị pháp vong thân
Để cho Phật Giáo được sống còn
Để ngọn cờ Phật Giáo được tiếp tục tung bay
Để Phật Giáo tồn tại đến hôm nay
Và truyền lưu đến tận tương lai
Được tham dự
Đó là một vinh dự
Hãy trân trọng phủ phục nghiêng mình
Tâm tâm niệm niệm tôn vinh
Như như nhất nhất nghiêm minh
Hòa cùng đại thể cung cung bái bái
Ngọn lửa thiêng bất tuyệt, như Diệu Cao đỉnh núi
Tim Bồ Tát bất tử, như chót ngọn Tu Di
Ân Chư Thánh Tử Đạo, bất khả tư nghì
Đức Chư Thánh Tử Đạo, trùm vô biên xứ
Ngân hà lặng thinh
Xuyến xao vũ trụ
Trăng sao vần vũ
Trầm lắng thái hư
50 năm trước, nửa thế kỷ ư
50 năm sau, lại tròn thế kỷ
Được tham dự
Đó là một vinh dự
Hãy bặt tâm bặt ý
Hãy bặt niệm vô ngôn
Hãy khép mình như cá thể quyện càn khôn
Chứ sao hỏi đứng ở đâu và làm gì trong đó
Nhỏ, thử nhìn hạt bụi li ti cho rõ
Lớn, thiên hà đại địa lọt bũm chân lông
Nhìn xem sắc sắc không không
Hỏi xem có có không không là gì
50 năm, là dấu ấn
Dấu ấn, nửa thế kỷ đi qua
Dấu ấn, 50 năm nhìn lại
Thời nào cũng qua
Thế nào cũng qua
Nhưng
Phật Pháp trường tồn
Pháp luân thường chuyển
Tăng Tín đồ tâm tâm nguyện nguyện
Người con Phật nhất nhất như như
Vô thỉ không dư
Vô chung không thiếu
Ngọn lửa thiêng thường hằng phổ chiếu
Thánh Tử Đạo vĩnh trụ ngưỡng tôn
Lửa thử vàng, vàng thật mới son
Tâm thử sức, tâm như bất hoại
Tri ân tưởng niệm Thánh Tử Đạo
Nếu có hỏi, phải hỏi
Đã đóng góp được gì và làm gì cho trọn
Đã cống hiến được gì và làm gì cho tròn
Chứ sao mang bọt bèo cặn bã phết son
Những hư vinh giả huyễn đẳng đeo phù thế
Hãy khép mình vào cùng đại thể
Hãy hòa cùng đại chúng ngưỡng tôn
Tay chung tay, lòng chung lòng
Tâm hiệp tâm, ý hiệp ý
Chư Thánh Tử Đạo, Tu Di đỉnh núi
Gương Thánh Tử Đạo, bất tuyệt Diệu Cao
Năm mươi năm trước, rúng động trăng sao
Năm mươi năm sau, ngân hà xao xuyến
Tâm nguyện lực, trùng trùng hóa chuyển
Đại đức ân, thế thế truyền lưu
Hoa Đàm vĩnh trụ Vô Ưu
Ta Bà kham nhẫn, Phật từ độ sanh.

1963 – 2013
Thích Nhật Tân

 

566 lượt xem