Xuất gia

Ta bà thị hiện sen vàng

Nở ngay giữa chốn cung vàng nguy nga

Hộ Minh Bồ Tát thương đời

 Giáng thânThái tử độ người trần gian

Đức tài văn võ song toàn

Đạt Đa Thái Tử ngàn hương tỏa ngời

Hoàng cung vợ đẹp con ngoan

Dạo chơi ngoại cảnh thấy oan nghiệp đời

Sanh già lão bệnh xoay vòng

Trầm luân nặng kiếp thoát không dễ đành

Giác ngộ chí quyết tâm hành

Thoát vòng trụy lạc mỹ nhân cung đình

Phu thê cắt đoạn nghĩa tình

Cha con phụ tử hy sinh huyết tình

Thoát y bào trả hoàng cung

Tóc xanh để lại cha cùng mẹ yêu

Sao mai sáng chiếu xuất thành

Đi tìm chân lý đạo hành xuất gia

Cứu chúng sanh cõi ta bà

Đem nguồn pháp lạc rưới hòa nhân thiên

                                                                                                     Mùa Dũng năm Đinh Dậu

                                                                                                     Nhuận Hạnh – Võ Bảo Trâm

663 lượt xem