Ngày đầu xuân Tân Sửu 2021 trở về, trong thời khắc thiêng liêng mừng năm mới, cung đón ngày Khánh Đản của Đức Từ Thị Di Lặc Tôn Phật, với tất cả lòng hoan hỷ, và tâm hiếu kính, chúng con cung kính đảnh lễ thù ân, nguyện khắc lòng tứ ân thâm trọng đã trưởng dưỡng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên toàn thế giới hội đủ thắng duyên, thành tựu Phật sự, nuôi lớn tâm nguyện Bồ-đề nơi mỗi Huynh Trưởng, Đoàn Sinh chúng con…

1439 lượt xem