NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT

Trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần 2022

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Úc Đại Lợi

Thành tâm ngưỡng chúc:
– Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni,
– Chư vị Cố Vấn Giáo Hạnh.

Một năm mới
PHÁP THỂ KHINH AN
CHÚNG SANH DỊ ĐỘ
ĐẠO NGHIỆP VIÊN MÃN

Thành tâm kính chúc:
– Quý Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới,
– Quý Ban Hướng Dẫn GĐPTVN GĐPTVN Tại Hải Ngoại,
– Quý Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại các quốc gia và châu lục,
– Quý Huynh Trưởng Hội Đồng Cấp Dũng,
– Quý Gia Trưởng, Ban Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN khắp nơi,
– Quý Đạo Hữu, Thân Hữu, Phụ Huynh, Ban Bảo Trợ.

Một năm mới
TÂM CẢNH AN HÒA
TỘI DIỆT PHƯỚC SANH
PHẬT SỰ VIÊN THÀNH
HẠNH NGUYỆN VIÊN MÃN.

Trân trọng.
BAN HƯỚNG DẪN
GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ÐẠI LỢI

358 lượt xem