Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm 

Giảng Sư: TT Thích Nguyên Hiền
Tu học Bậc Lực Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam giảng tại Thiền Viện Tuệ Quang – SG

Ngày 01 tháng 4 năm 2017 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

1051 lượt xem