TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN

Giáo Thọ Sư Thích Nguyên Hiền
thuyết giảng cho Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng
cùng với Đạo Tràng Bát Quan Trai chùa Hội Phước
(Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam)
ngày 1 tháng 9 năm Kỷ Hợi (PL. 2563 – DL. 2019).

———=oOo=———

PHẦN 1:

PHẦN 2:

2429 lượt xem