Gia Đình Phật Tử Bình  Phước

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU
ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ
Tân Viên Tịch

Nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

273 lượt xem