Gia Đình Phật Tử Đà Nẵng: Nhất Tâm Cầu Nguyện Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH

TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU
ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ

Nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

394 lượt xem