NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH

TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU
ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ

Nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

178 lượt xem