THƯ THỈNH AN
Của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Kính dâng:
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng khâm thừa ủy thác Phật sự
Điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất;
Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bàn Thệ;
Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN;
Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN các cấp.

500 lượt xem