Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa truyền trao giới pháp.
Thời lượng: 02g32’12″.
Tiểu Ban Truyền ThôngBan Tổ Chức Pháp Hội.

189 lượt xem