Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thuyết Pháp Độ Vong.
Thời lượng: 01g01’46”.
Tiểu Ban Truyền ThôngBan Tổ Chức Pháp Hội.

137 lượt xem