Hình ảnh tại Pháp Hội Thù Ân lần thứ I – 2014

PHÁP HỘI THÙ ÂN – 2018
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là tổ chức Giáo Dục Thanh Thiếu Đồng Niên con em đồng bào Phật Tử từ thập kỷ 30 của thế kỷ trước trên đất nước này.

Giáo lý của Phật là chơn thật trí, là chân lý hằng có vô sanh. Dù Phật ra đời hay không ra đời, nhân quả duyên sanh, luân hồi nghiệp báo, vô thường – vô ngã – khổ – không là những vấn đề thường tại mà tư duy nhân loại không thể vượt qua.

Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, con người vẫn khát khao được cơm no áo ấm, được dân chủ tự do, mưa thuận gió hòa, không có chiến tranh… nên Gia Đình Phật Tử xuất sanh là ánh sáng niềm tin trong lành, chỉ có trong trái tim chưa một lần thương tật; không có yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành, chỉ nương bản thệ Tăng-già và đạo lý lục hòa mới có, nên một trăm năm trước, trưởng tử Như Lai, hàng Tăng-già, đứng lên chấn hưng Phật Giáo và rồi thì phong trào GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ra đời.

Với chân lý rạng ngời không rời y báo, chánh báo mà có, nên quốc độ, môi trường sinh thái trên hành tinh này mà chúng ta đang hiện hữu hôm nay. Cho nên có thể nói: Quả đất này là của chúng ta, hành tinh này là của chúng ta, hãy bảo vệ xây dựng và phát triển bằng tư duy, bằng ý nghĩ, bằng hành động phẩm hạnh ngát hương.

Nên tay tôi nắm liền tay anh, đây tay anh nối liền tay chị, trăm bàn tay, ngàn bàn tay, vạn bàn tay, triệu bàn tay… tay chúng mình nối lớn với tâm tưởng mở rộng đem yêu thương đến cho địa cầu, không phân biệt màu da, không phân biệt sắc tộc, không phân biệt Âu-Á-Phi-Mỹ-Úc. Mái nhà của nhân loại rộn tiếng câu ca.

Chữ chúng tôi hàm ý nghĩa ngũ thú tạp cư, nên âm phải siêu, dương phải thịnh, hải mới yến và hà mới thanh, nên cần sự đồng hành quảng bá, cùng xoay cái nhìn về một hướng, thì trăng sao cũng lay động, nghiệp duyên hoàn cảnh môi trường cũng chuyển hướng thôi.

Xin Lam Viên và cộng đồng tất cả nỗ lực để rồi cậy trông.

Thị Nguyên

1471 lượt xem