Khai Đạo Giới Tử Thập Thiện Giới

Pháp Hội Thù Ân II – Giới Đàn Huyền Quang

Tuyên Luật Sư: Thượng Tọa Thích Nhuận Châu

Ngày 27/10/2018 – 19.9.ÂL Mậu Tuất, Phật lịch 2.562

(Video: Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân II thực hiện)

971 lượt xem