Sinh hoạt Giới Trường

Pháp Hội Thù Ân II – Giới Đàn Huyền Quang

Giảng Sư: Thượng Tọa Quản Giới Tử Thích An Chơn

Ngày 27/10/2018 – 19.9.ÂL Mậu Tuất, Phật lịch 2.562

(Video: Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân II thực hiện)

623 lượt xem