Huynh Trưởng GĐPT Cầu Thọ Giới Pháp Thập Thiện

Huynh Trưởng GĐPT Cầu Thọ Giới Pháp Bồ Tát Tại Gia

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử cầu thọ Giới Pháp tại Giới Đàn Huyền Quang
Ngày 27/10/2018 – 19.9.ÂL Mậu Tuất, Phật lịch 2.562 tại chùa Pháp Vân, Sài Gòn

Đàn Đầu: HT Thích Minh Chiếu
Yết Ma A Xà Lê: HT Thích Tuệ Sỹ
Giáo Thọ A Xà Lê: HT Thích Tịnh Nghiêm
& 7 Vị Tôn Chứng Sư

(Video: Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân II thực hiện)

999 lượt xem