70 năm con đường Sen Trắng – Áo Lam

 

Lịch sử không chắc là những mốc đá

Được khắc trên những tấm bia

Vì họ có thể đục bỏ lịch sử không chắc được truyền thừa…

Nhắm mắt lại con đường xưa hun hút

Cổ nhân đâu muốn lưu danh

Nhắm mắt lại bờ xưa thành dâu bãi

Bảy mươi năm chỉ mới một đời người.

Tôi người hậu bối mới vừa

Noi theo cổ đức Phật thừa độ sanh.

Trong tứ chúng có Gia Đình Phật Tử

Nhập thế theo Bồ-tát đạo hành

Bảy mươi năm thật xứng danh

Gia Đình sen trắng kết tình năm châu.

Một tổ chức xây nền trên bác ái

Lấy từ bi trí dũng làm nhân

Nương theo Tam Bảo tu thân

Hành Bồ-tát đạo dấn thân lục hòa.

Hướng đến lớp trẻ thơ Đồng Ấu

Như gia đình có chị có anh

Đoàn viên Phật Tử thuần thành

Dựng xây xã hội vô tranh hòa bình.

Tuy rằng vậy trải qua ba cuộc thế

Chưa bao giờ đường dễ gấm hoa

Đuốc Tuệ bác Thám đề huề

Tâm Minh gương sáng sao Khuê dẫn đường

Nhớ bao lớp Lam thương hy hiến

Lấy nhục thân làm đuốc cúng dường

Cầu cho hoa nở tình thương

Việt Nam pháp nạn hóa vườn liên hoa.

Vòng tay kết dây lam thân ái

Tỏa năm châu sen trắng nhà lam

Bảy mươi năm nhớ Từ Đàm

Ân sư Bản Thệ Già Lam Tăng-già

Chúng con luôn khâm tuân thống nhất

Nhị bộ vì Phật Giáo Việt Nam

Non sông dân tộc vẹn toàn

Giữ dòng đạo pháp sắc son một lòng.

Mặc cho thế cuộc xoay nghiêng ngã

Ta là ta Phật Tử gia đình

Không vì danh lợi vô minh

Tiếm danh hủ hóa lợi mình phân chia.

Giữ truyền thống đủ mùi vinh nhục

Không xu thời đi ngược tiền nhân

Trung dung sen trắng trong ngần

Con đường học Phật ly thân bạo quyền.

Bảy mươi năm chửa tròn duyên

Gia Đình Phật Tử truân chuyên dãi dầu

Xin đừng bỏ cuộc nhắc nhau

Vòng dây thân ái địa cầu kết hoa.

oOo

Kỷ niệm 70 năm danh xưng GĐPT

VẠN QUANG TUỆ

1258 lượt xem